Andrzej Duda - ustawa hodowla zwierząt
rolnikinfo.pl
Autor Aneta Wasilewska - 22 Grudnia 2020

Decyzja zapadła. Ustawa ws. organizacji hodowli zwierząt już podpisana

Andrzej Duda podpisał dziś ustawę dotyczącą organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy między innymi regulują hodowlę, nadzór nad rozrodem i ocenę genetyczną zwierząt.

Jak podaje Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda 22 grudnia we wtorek podpisał osiem ustaw, a wśród nich "Ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich".

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich" reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (mowa o bydle, świniach, owcach, kozach, koniowatych, jeleniowatych, drobiu, zwierzętach futerkowych, pszczołach miodnych, alpakach i jedwabnikach morwowych), a także oceny ich wartości użytkowej i genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów, a także kontroli nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt.

"W poszczególnych rozdziałach ustawy uregulowano:


1) status Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, powołanego do przeprowadzania kontroli urzędowej w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 2016/1012, a także wykonywania innych zadań wynikających z ustawy;
2) sprawy z zakresu uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, zatwierdzania programów hodowlanych, wydawania zezwoleń na prowadzenie ksiąg hodowlanych i rejestrów oraz zasady prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów;
3) ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną zwierząt gospodarskich;
4) rozród zwierząt gospodarskich;
5) ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich;
6) kontrolę hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich;
7) warunki udziału koniowatych w zawodach konnych;
8) przepisy karne."

Rewolucyjne zdjęcie Pawła z Rewolucyjne zdjęcie Pawła z "Rolnik szuka żony". Poza Martą jest druga dama jego sercaCzytaj dalej

Cel ustawy

Jak wynika z informacji zwartych w ustawie, jej podstawowym celem jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii, oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”).

- Ustawa uchyla dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), jednak powiela część rozwiązań obowiązujących na gruncie uchylanej ustawy - można przeczytać w ustawie.

Co więcej, w celu dostosowania polskich rozwiązań do rozwiązań unijnych ustawa:

"1) eliminuje z polskiego prawodawstwa przepisy dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych, gdyż te zagadnienia zostały uregulowane w rozporządzeniu 2016/1012, które jest stosowane bezpośrednio od dnia 1 listopada 2018 r. – w odniesieniu do zwierząt gatunków takich jak bydło, świnie, owce, kozy i koniowate;


2) ustanawia ministra właściwego do spraw rolnictwa jako kompetentnego do uznawania organizacji hodowców lub innych podmiotów, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, zatwierdzania programów hodowlanych realizowanych przez te związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane, a także nakładania i cofania środków określonych w rozporządzeniu 2016/1012, w przypadku gdy kontrolowane podmioty naruszą przepisy rozporządzenia 2016/1012; Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt będzie przeprowadzało kontrole urzędowe;


3) wprowadza, na wzór obecnie obowiązujących, przepisy dotyczące zasad prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów, prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej oraz wymagań stawianych zwierzętom wykorzystywanym do rozrodu, w celu zapewnienia ciągłości prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich gatunków: drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły i jeleniowate, których nie dotyczy rozporządzenie 2016/1012; ponadto, zgodnie z postulatami hodowców, uzupełniono listę zwierząt gospodarskich o alpaki i jedwabniki morwowe w celu umożliwienia prowadzenia hodowli tych gatunków w sposób dotychczas właściwy dla zwierząt gospodarskich, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;


4) wprowadza przepisy stanowiące podstawę prawną do udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich."

Zgodnie z informacją podaną na stronie Kancelarii Prezydenta, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Kancelaria Prezydenta

Następny artykuł