ARiMR - dofinansowanie
Marek BAZAK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 12 Grudnia 2020

Dofinansowanie z ARiMR dla rodziców. Pomoc wyniesie 1500 zł na rodzinę

Jak przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie. Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać 1500 złotych od ARiMR na dofinansowanie kosztów na zakup sprzętu dla swoich dzieci.

- Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - przekazano na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR: dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa

Jak przekazała ARiMR, wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pieniądze przysługiwać będzie rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r. podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dodatkowe pieniądze zostaną przyznane jednemu z rodziców bądź opiekunów na wniosek. Wnioski można składać w biurze powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku oraz instrukcja wypełniania dostępna jest na stronie ARiMR.

Szczegółowe informacje w sprawie dofinansowania

Agencja zaznaczyła, że do wniosku należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.,
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.,
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

- Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. - zaznaczono na stronie ARiMR.

Dodatkowo po dokonaniu zakupu sprzętu rodzic bądź opiekun zobligowany jest do dostarczenia faktury potwierdzającej zakup do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Źródło: ARiMR

Następny artykuł