ARiMR - wnioski
rolnikinfo.pl
Autor Aneta Wasilewska - 13 Grudnia 2020

Informacje dla producentów świń. Wydłużono termin składania wniosków do ARiMR

Zmianie uległ termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla producentów świń. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski można składać do 21 grudnia bieżącego roku. Przypominamy, kto może ubiegać się o pomoc finansową i na jaką kwotę pomocy mogą liczyć producenci.

- Do 21 grudnia 2020 r. został wydłużony termin na składanie przez producentów świń wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF. Pierwotny termin, na ich złożenie upłynął 1 grudnia br - przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co więcej, ARiMR przypomniała, że został zwiększony budżet pomocy do kwoty 118 928 000 zł (z obecnej kwoty 53 282 000 zł).

- Wnioski mogą być składane przez producentów świń do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej - informuje ARiMR.

Pierwotnym terminem składania wniosków był 1 grudnia bieżącego roku. Obecnie obowiązującym terminem jest 21 grudnia 2020.

Komu przysługuje pomoc?

Zgodnie z informacjami, które opublikowała agencja, o pomoc mogą się ubiegać producent świń:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,
 • który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:
  1. wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE (nazywanych potocznie strefą czerwoną i strefą niebieską), lub
  2. zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Ile wynosi pomoc dla hodowców świń?

Jak podaje ARiMR kwota pomocy dla hodowców świń, stanowi:

 • różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku kwartale i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem, albo
 • średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie.
  Kwota pomocy stanowi sumę kwot obniżenia dochodu za poszczególne kwartały objęte wnioskiem.


Więcej informacji w sprawie pomocy dla hodowców świń można znaleźć na tronie ARiMR.

Źródło: ARiMR

Następny artykuł