ARiMR - pożyczki
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 16 Stycznia 2021

Ważna wiadomość ARiMR. Chodzi o zadłużenia rolnicze

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała ważną wiadomość dla rolników. Zgodnie z komunikatem, rozpoczął się nabór wniosków na przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia. Podpowiadamy, kto może skorzystać z pomocy i jaka jest jej wysokość.

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od czwartku 14 stycznia bieżącego roku można składać wnioski o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia, które powstało w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

- Producenci rolni zainteresowani otrzymaniem wsparcia na restrukturyzację swoich zadłużonych gospodarstw, mogą składać wnioski o udzielenie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji - przekazała ARiMR.

Dla kogo wsparcie z ARiMR?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Agencję, warunkiem ubiegania się o wsparcie pieniężne, jest opracowanie planu restrukturyzacji, który zostanie zaakceptowany przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

ARiMR zaznaczyła, że o pożyczkę może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

  • jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244),
  • jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.),
  • co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwaną dalej "działalnością rolniczą", w gospodarstwie wymienionym w pkt 3, licząc od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w
  • zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa,
  • jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) albo jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629).
Na miejscu blisko 20 zastępów straży pożarnej. Ogromny pożar w zakładzie przetwórstwa owocówNa miejscu blisko 20 zastępów straży pożarnej. Ogromny pożar w zakładzie przetwórstwa owocówCzytaj dalej

Ile może wynieść kwota pożyczki?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Agencję, pożyczka nie może przekroczyć 5 mln zł i wysokości długów wymagalnych. Co więcej, pożyczkobiorca zobligowany jest do wniesienia wkładu własnego (minimum 25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy albo 40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy).

Dodatkowo warto wiedzieć, że pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na 15 lat z rocznym okresem karencji.

- Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi rocznie nie mniej niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez KE na jej stronie internetowej, obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4 punkty procentowe - zaznacza ARiMR.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: ARiMR

Następny artykuł