czy rolnicy płacą podatek od nieruchomości
unsplash.com / fot. Susan Lewis-Penix
Autor Magdalena Więckowska - 13 Stycznia 2021

Czy rolnicy płacą podatek od nieruchomości? Rozwiewamy wątpliwości

Rolnicy z racji wykonywanego przez siebie zawodu często posiadają duże obszary ziemi. Czy jednak obowiązuje ich opłata od nieruchomości? Budynki położone na tzw. gruntach rolnych są zwolnione od tego typu opłat.

Rolnicy nie płacą podatków od nieruchomości, jeśli spełnią dwa podstawowe warunki: budynek ma służyć tylko działalności rolniczej i ma być położony na terenie gospodarstwa rolnego.

Czy rolnicy płacą podatek od nieruchomości?

Sam fakt, iż grunty rolne nie są obciążone podatkiem od nieruchomości nie oznacza, iż teren jest całkowicie pozbawiony obowiązku uiszczania odpowiedniej opłaty do Skarbu Państwa. Ziemia posiadana przez rolnika podlega tzw. podatkowi rolnemu.

Sprawę tę reguluje Ustawa o podatkach i opłatach rolnych. Opisuje ona, w jakich sytuacjach grunty rolne (a także znajdujące się na nich budynki) są zwolnione ze "zwykłego" podatku od nieruchomości na rzecz podatku rolnego.

Istnieją dwa warunki, których spełnienie zwalnia od opłaty podatku od nieruchomości. Po pierwsze: budynek należący do rolnika ma służyć tylko działalności rolniczej. Nie może być to zatem zwykły dom mieszkalny, lecz chlewnia, kurnik lub budynek gospodarczy.

Drugi warunek mówi o tym, że dany budynek musi być położony w obrębie gospodarstwa rolnego należącego do przedsiębiorcy rolnego.

Jeśli budynek nie spełni któregoś z dwóch wymienionych wymogów, będzie objęty podatkiem od nieruchomości.

Ustawa o podatkach i opłatach rolnych

Wspomniane warunki opierają się na artykule 7 Ustawy o podatkach i opłatach rolnych. Zgodnie z jej zapisami z zapłaty podatku od nieruchomości zwalnia się budynki gospodarcze (lub też ich części)

  1. służące działalności leśnej lub rybackiej,
  2. położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  3. zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Warto jednak od razu uściślić, co prawo rozumie poprzez stwierdzenie działalności rolniczej. Zgodnie z 2 artykułem Ustawy o podatku rolnym za działalność rolniczą uważa sięprodukcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Kolejnym terminem, który wymaga doprecyzowania jest definicja gospodarstwa rolnego - wszak to na jego terenie ma się mieścić budynek objęty obowiązkiem opłaty podatku rolnego. Tutaj również są pewne wymagania prawne. W artykule 2 Ustawy o podatku rolnym można przeczytać, iż teren może kwalifikować się jako gospodarstwo rolne tylko w przypadku, gdy ma minimum 1 hektar powierzchni.

Warto zatem pamiętać, co oznaczają podstawowe terminy prawne związane z pracą na roli oraz skutkami podatkowymi, jakie za sobą niosą.

Następny artykuł