Czy rolnik musi mieć REGON?
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 10 Stycznia 2021

Czy rolnik musi mieć REGON? Wyjaśniamy

Czy rolnik musi mieć numer REGON? Wyjaśniamy, jaka jest odpowiedź na to pytanie i podpowiadamy, jak uzyskać numer REGON.

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli REGON jest rejestrem prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w tym rejestrze to nic innego, jak numer REGON.

Czy rolnik musi mieć REGON?

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Oznacza to, że osoby prowadzące indywidualnie gospodarstwa rolne muszą mieć numer REGON.

- Pojęcie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej jest znacznie szersze niż np. w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – regulującej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP – gdyż obejmuje zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a co za tym idzie wpisane do CEIDG, jak też dodatkowo inne osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz w celu osiągnięcia zysku, a także osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne - zaznaczono na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak rolnik może uzyskać REGON?

Zgodnie z informacjami GUS, obecnie podstawą wpisu do rejestru REGON osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne stanowi wniosek składany na formularzu RG-OF „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG”

Wniosek znaleźć można >tutaj<.

- Wniosek powinien zostać złożony w urzędzie statystycznym (albo w jego oddziale) działającym w województwie, na którego terenie osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania - informuje GUS.

Obecnie wnioski o wydanie numer REGON można złożyć także za pośrednictwem sieci, więcej informacji znajduje się >tutaj<.

- Jednocześnie informujemy, że wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON indywidualnemu gospodarstwu rolnemu następuje – zgodnie z Art. 43 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej – na wniosek prowadzącego gospodarstwo - zaznaczono na stronie GUS.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Biuletyn Informacji Publicznej

Następny artykuł