Czy rolnik płaci podatek od nieruchomości za budynek mieszkalny
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Magdalena Więckowska - 17 Stycznia 2021

Czy rolnik płaci podatek od nieruchomości za budynek mieszkalny? Wyjaśniamy

Rolnicy, poza dużymi obszarami terenu, na których uprawiają ziemię posiadają też działki z budynkami mieszkalnymi. Jak się okazuje, rolnik płaci dwa rodzaje podatków - jeden za grunty rolne, a drugi za budynek, w którym mieszka.

Podatek od nieruchomości jest pobierany przez gminę od wszystkich mieszkańców - i nie ma znaczenia, czy zamieszkują ją rolnicy, czy też osoby zajmujące się innymi profesjami.

Podatek od nieruchomości

Warto rozpocząć od ważnego rozróżnienia wspomnianego na samym początku: rolnik posiada grunty rolne, ale także i nieruchomości mieszkalne. Kwestię związaną z poborem opłat za ziemię rolniczą reguluje Ustawa o podatkach i opłatach rolnych.

W tym przypadku podatek rolny płaci się wtedy, gdy budynek należący do rolnika ma służyć tylko działalności rolniczej. Nie może być to zatem zwykły dom mieszkalny, lecz chlewnia, kurnik lub budynek gospodarczy.

Podatek rolny uiszcza się także wtedy, gdy dany budynek położony w obrębie gospodarstwa rolnego należącego do przedsiębiorcy rolnego. Wynika stąd, że budynek, w którym zamieszkuje rolnik z rodziną podlega "zwykłemu" podatkowi od nieruchomości.

Kwestię związaną z podatkiem od nieruchomości w sensie pozarolniczym regulują przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Szczegóły sprawy

Podatek od nieruchomości obejmuje: grunty, budynki lub ich poszczególne części, a także budowle lub ich części, które są związane z działalnością gospodarczą (nierolniczą). Warto dodać, że wysokość takiego podatku oblicza się na podstawie powierzchni użytkowej danego budynku.

Nie ma zatem w zapisach polskiego prawa takich przepisów, które w jakikolwiek zwalniałyby rolników od opłacania podatku na rzecz nieruchomości, w której zamieszkują.

Stawki podatku w przeliczeniu na metr kwadratowy różnią się z roku na rok - są one bowiem określane przez resort finansów w postaci obwieszczenia w kwestii górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

Co ciekawe, władze gminne mogą różnicować wysokość stawek podatku dla nieruchomości położonych w różnych częściach gminy, a także m.in. w zależności zabudowy oraz sposobu wykorzystywania gruntu.

Warto wiedzieć, że znacząca większość gmin w Polsce nakłada kwoty podatkowe w przeliczeniu na metr kwadratowy niższe, niż kwoty maksymalne podawane w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Następny artykuł