Czy rolnik ryczałtowy może wystawić rachunek - odpowiedź
Marek BAZAK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 6 Stycznia 2021

Czy rolnik ryczałtowy może wystawić rachunek? Nieoczywista odpowiedź

Zgodnie z prawem w większości przypadków do udokumentowania transakcji zobowiązany jest sprzedawca. Jednak od tej zasady istnieją wyjątki. Jednym z najpopularniejszych jest zakup od rolników ryczałtowych. Wyjaśniamy, czy rolnik ryczałtowy może wystawić rachunek.

Przede wszystkim warto dowiedzieć się, kim zgodnie z prawem jest rolnik ryczałtowy. I tak zgodnie z art. 2 ust. 19 "Ustawy o podatku od towarów i usług" rolnika ryczałtowego należy rozumieć, jako:

Rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czy rolnik ryczałtowy może wystawić rachunek?

Artykuł 87 paragraf 2 obecnie obowiązującej Ordynacji podatkowej brzmi:

Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach, o których mowa w art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że zgodnie z Ordynacją podatkową rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku wystawienia rachunku, więcej nie jest to zabronione. Czyli odpowiadając na pytanie, czy rolnik ryczałtowy może wystawić rachunek, brzmi "tak".

Jakie dane powinny zostać zawarte w rachunku?

I tak w celu udokumentowania sprzedaży rolnik ryczałtowy może wystawić rachunek, który zawierać będzie:

  • numer rachunku;
  • datę jego wystawienia;
  • datę dokonania sprzedaży,
  • dane rolnika i nabywcy,
  • rodzaj i ilość sprzedawanych produktów rolnych,
  • cenę jednostkową,
  • całkowitą kwotę należną za sprzedaż, określoną zarówno liczbowo, jak i słownie.

Źródło: Ustawa o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa, poradnikprzedsiebiorcy pl

Następny artykuł