MRiRW - rolnik aktywny zawodowo
Marek BAZAK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 12 Lutego 2021

MRiRW zabrało głos ws. definicji "aktywnego rolnika"

O konieczności ustanowienia nowej definicji "rolnika aktywnego zawodowo" do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciła się Krajowa Rada Izb Rolniczych. W odpowiedzi resort podzielił się obszernymi informacjami na temat tego, jak sytuacja definicji powiązana jest z prawodawstwem wspólnej polityki rolnej. MRiRW przedstawiło także swoje stanowisko w tej kwestii.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdaniem KRIR, zakończenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. było idealną okazją do tego, by zacząć prace nad wprowadzeniem nowego pojęcia "rolnika aktywnego zawodowo". Krajowa Rada Izb Rolniczych, o czym można przeczytać >tutaj<, zgłosiła gotowość do udziału w pracach, teraz MRiRW odpowiedziało.

Definicja "aktywnego rolnika"

W odpowiedzi na wniosek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podzieliło się obszernymi informacjami na temat definicji "aktywnego rolnika" w prawodawstwie dotyczącym wspólnej polityki rolnej.

- Od 2015 r. płatności bezpośrednie (oraz niektóre płatności w ramach II filaru) przyznawane były wyłącznie tzw. rolnikom aktywnym zawodowo. W przepisach UE określona została tzw. lista negatywna podmiotów wykluczonych (podmioty, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami), która mogła zostać rozszerzona przez państwa członkowskie. Jednocześnie państwa członkowskie mogły zdecydować, że za rolników aktywnych zawodowo uznaje się te podmioty z ww. listy, które za rok poprzedni otrzymały płatności bezpośrednie poniżej określonej kwoty (nie więcej niż 5 000 euro). Równocześnie podmiot prowadzący działalność z listy negatywnej mógł otrzymać płatności bezpośrednie nawet w przypadku, gdy przekroczony został próg kwotowy (w przypadku Polski wynoszący 5 000 euro), jeżeli udokumentował on za pomocą dowodów określonych przez p. cz., że: 1) roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej, 2) działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego, tzn. łączne przychody z działalności rolniczej stanowią co najmniej 1/3 wszystkich przychodów, lub 3) główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej - wskazuje MRiRW.

Traktorzysta urządził kulig i uciekał przed policją. Teraz odpowie przed sądemTraktorzysta urządził kulig i uciekał przed policją. Teraz odpowie przed sądemCzytaj dalej

Co więcej, już od 2018 roku państwa członkowskie obowiązuje dobrowolność w związku z przepisem o "aktywnym rolniku".

- Polska zdecydowała o zaprzestaniu stosowania ww. wykluczeń (co jest de facto jednoznaczne z niestosowaniem w Polsce przepisów o rolniku aktywnym zawodowo ze skutkiem od roku 2018), ponieważ weryfikacja kryterium aktywności zawodowej dotyczyła bardzo niewielkiej liczby rolników, a jednocześnie była bardzo skomplikowana. Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na ponad 1,3 mln wnioskujących o płatności bezpośrednie w poszczególnych latach okresu 2015-2017 liczba podmiotów, które jednocześnie przekraczały próg 5 000 euro i prowadziły działalność wykluczającą, wynosiła odpowiednio: 1 924, 1 260 i 952, co stanowi odpowiednio 0,14%, 0,09% i 0,07%, wszystkich wnioskujących. Ostatecznie za nieaktywnych zawodowo uznano odpowiednio: 1 907,37 i 23 podmioty - informuje MRiRW.

W WPR po 2022 r. pojawia się nowy obowiązek?

Jednak, jak zaznacza MRiRW, w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie obowiązkowej definicji "prawdziwego rolnika", czyli takiego, który faktycznie prowadzi działalność rolniczą.

- Państwa członkowskie miałyby w swoich planach strategicznych WPR określić, których rolników nie uznaje się za osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, jak badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i figurowanie w rejestrach. Definicja ta jednak nie powinna skutkować pozbawieniem wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą, które aktywnie działają w rolnictwie, lecz również angażują się w działalność pozarolniczą poza swoim gospodarstwem, gdyż prowadzenie zróżnicowanej działalności często umacnia społeczno-gospodarczą strukturę obszarów wiejskich - zaznaczono w odpowiedzi.

W odpowiedzi zaznaczono, że przepisy dotyczące "prawdziwego rolnika" dotyczyć mają jedynie kryteriów ekonomicznych.

- I nie dają państwu członkowskiemu możliwości powiązania definicji prawdziwego rolnika z faktem prowadzenia produkcji, czy uniemożliwienia pobierania płatności bezpośrednich przez osoby nieprowadzące takiej działalności - informuje MRiRW.

Takiej możliwości nie ma także w ramach wszystkich innych przepisów, które dotyczą płatności bezpośrednich.

A jakie jest stanowisko Polski w sprawie rolnika "aktywnego zawodowo"?

- Rząd RP w swoim stanowisku do pakietu projektów rozporządzeń ustanawiających przepisy dotyczące realizacji przyszłej WPR ocenił, że weryfikacja kryteriów dla osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą będzie co najmniej równie skomplikowana, jak w przypadku przepisów dotyczących rolnika aktywnego zawodowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013. Polska w ramach prac nad przyszłą WPR zwracała na to uwagę, wskazując jako problematyczne m.in. konieczność określenia wysokości dochodu i wkładu pracy w gospodarstwie, powyżej których rolnik może zostać uznany za prawdziwego rolnika, a także ustalenie odpowiednich poziomów tych wskaźników ł ich weryfikację; w szczególności za trudno mierzalny należy uznać wkład pracy - przekazał resor.

Na ten moment między państwami członkowskimi UE został wypracowany kompromis, z którego wynika, że decyzja o wprowadzeniu pojęcia byłaby dobrowolna. Jednak, jak zaznacza MRiRW wciąż trwają negocjacje między Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na pismo KRIR zaznaczyło, że wciąż można zgłaszać konkretne propozycje "prawdziwego rolnika" w ramach konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Następny artykuł