Trzoda chlewna - MRiRW
Graham Horn / Pigs ready for feeding / CC BY-SA 2.0
Autor Aneta Wasilewska - 23 Stycznia 2021

Ministerstwo zabrało głos ws. kryzysu na rynku. Wiadomo, jakie działania zostały podjęte

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na najważniejsze pytania, które nurtują producentów trzody chlewnej. Już wiadomo, czy producenci mogą liczyć na skup interwencyjny, czy i jak MRiRW zamierza wpłynąć na napływ taniego mięsa z Niemiec i w końcu, na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy dziś znaleźli się w ciężkiej sytuacji.

Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze w grudniu zeszłego roku trafiła interpelacja "w sprawie spadku cen żywca wieprzowego w związku z napływem taniej wieprzowiny z Niemiec", która została zgłoszona przez Krzysztofa Paszyka w odpowiedzi na liczne apele rolników, znajdujących się w coraz gorszej sytuacji. Odpowiedź podpisał Ryszard Bartosik, sekretarz stanu MRiRW.

Czy rolnicy mogą liczyć na skup interwencyjny?

Pierwszym pytaniem, które zostało skierowane do ministerstwa, dotyczyło tego, czy w obecnej sytuacji rolnicy mogą liczyć na pomoc w postaci skupu interwencyjnego. W odpowiedzi MRiRW powołało się na przepisy Unii Europejskiej.

- Rynek wieprzowiny objęty jest przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (…) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.). Zakres i charakter środków rynkowych o charakterze interwencji w przypadku spadku cen oraz kompetencje podmiotowe do ich wdrożenia wynikają wprost z ww. rozporządzenia - pojawiło się w odpowiedzi.

W odpowiedzi zaznaczono, że decyzje w takiej sprawie muszą być podejmowane w skali całego rynku w Europie, nie tylko w Polsce.

Rolnikinfo.pl obrazy"Mamy dla was dobrą i złą wiadomość". Gienek i Andrzej zwrócili się do fanówCzytaj dalej

Czy MRiRW zatrzyma napływ taniego mięsa z Niemiec?

"Czy Ministerstwo Rolnictwa podejmie działania celem ograniczenia napływu do Polski wieprzowiny po rażąco niskich cenach?" brzmiało drugie z pytań, skierowanych do ministerstwa. Także i w odpowiedzi na to pytanie, ministerstwo powołuje się na unijne przepisy.

- Polska, podobnie jak pozostałe państwa członkowskie UE zobowiązana jest do przestrzegania zasady rynku wewnętrznego UE dotyczącej swobodny przepływu towarów (zakaz stosowania ceł, ograniczeń ilościowych oraz środków o charakterze równoważnym) (...) Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi. Katalog przesłanek uzasadniających konieczność wprowadzenia zakazów czy ograniczeń obrotu towarami nie obejmuje ochrony interesów gospodarczych - pojawiło się w odpowiedzi z MRiRW.

Niezależnie od przepisów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już skierowało do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zbadanie tego, czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do nieuczciwych praktyk, wykorzystując sytuację rynkową, poprzez nieuzasadnione zaniżanie cen towarów z importu.

Co na ten moment zrobiło MRiRW w związku z kryzysem na rynku?

Ostatnią z poruszanych kwestii było pytanie, jakie działania już zostały podjęte przez resort rolnictwa, które miałby na celu stabilizację sytuacji na rynku trzody chlewnej.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabiega na forum organów UE o wdrożenie skutecznych mechanizmów mających na celu przywrócenie opłacalności produkcji, w tym o uruchomienie przez Komisję Europejską mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz przyznanie pomocy finansowej dla producentów świń - przekazało ministerstwo.

Ministerstwo zwróciło się do Komisarza ds. Rolnictwa Pana Janusza Wojciechowskiego. Co więcej, MRiRW zwróciło się także do przedstawicieli przetwórstwa, by uwzględnili bieżącą sytuację w decyzjach biznesowych.

- Ponadto Minister polecił Inspekcji Weterynaryjnej kontrole transportów zwierząt oraz rzeźni i zakładów przetwórczych dokonujących uboju i przetwórstwa pozyskanego spoza kraju żywca wieprzowego oraz monitorowanie skali bieżącego importu i eksportu świń i mięsa wieprzowego
z Polski - zaznaczono.

Dodatkowo MRiRW przypomniało o pomocy pieniężnej, o którą mogą się ubiegać producenci trzody chlewnej.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Odpowiedź na Interpelację nr 17103 skierowaną do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następny artykuł