Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl >

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO ROLNIKINFO.PL

 

1) O NAS

Właścicielem ROLNIKINFO.PL jest Iberion Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zięby 41, 02-808 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576927; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5001,00 zł; NIP: 9512398358; REGON: 362540807 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Usługodawca”).

Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne.

 

2) DEFINICJE

 

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:1. BLOG – Usługa Elektroniczna, na którą składają się artykuły, webinary, treści video i inne informacje uporządkowane tematycznie, dostępne w Serwisie Internetowym i prowadzone przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy2. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.3. FORUM - Usługa Elektroniczna, forum internetowe dostępne w Serwisie Internetowym umożliwiające korzystającym z niego Usługobiorcom prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów i opinii związanych z treściami dostępnym w Serwisie Internetowym poprzez zamieszczanie komentarzy.4. KALENDARZ POGODOWY – Usługa Elektroniczna, internetowy kalendarz zawierający informacje o pogodzie dla wybranej lokalizacji.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.8. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ROLNIKINFO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://ROLNIKINFO.PL.9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.10. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.11. USŁUGODAWCA – IBERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zięby 41, 02-808 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576927; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5001,00 zł; NIP: 9512398358; REGON: 362540807 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected]. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

14. KLIENT - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

 

3) O SERWISIE ROLNIKINFO.PL

ROLNIKINFO.PL jest bezstronnym i pluralistycznym portalem informacyjnym.Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

Usługodawca w ramach Serwisu Internetowego może zawierać z Usługobiorcą Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookiesoraz obsługi Javascript.

Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:a. Blogb. Kalendarz Pogodowy

c. zawieranie Umów SprzedażySzczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne.Korzystanie z Kalendarza Pogodowego jest możliwe z poziomu strony głównej Serwisu InternetowegoSkorzystanie z Kalendarza ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niego.

 

6) BLOG

Przeglądanie Bloga i składających się na niego artykułów i innych treści dostępne w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Usługobiorcy.Samo przeglądanie artykułów możliwe jest zarówno z poziomu strony głównej Serwisu jak i po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego: „Ogólne”, „Od prawicy”, „Od opozycji” oraz „Opinie”.Treści video są dostępne dla Usługobiorców po przejściu do zakładki „Wideo”.Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

 

7) FORUM ORAZ KOMENTARZE

Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców Treści dostępnych w Serwisie. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danej Treści lub innego komentarza dostępnego w Serwisie.Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobisteW przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste danych osób Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

8) DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI W SERWISIE INFORMACYJNYM

W Serwisie Internetowym dostępne są ponadto następujące dodatkowe funkcjonalności:Wyrażenie oceny - Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość dokonywania przez Usługobiorcę oceny danych treści (ocena jest dokonywana w skali od 1 do 5 w formie Emotikonów). Wystawienie oceny jest możliwe na końcu artykułu, po zapoznaniu się z jego treścią.Sonda – każdy Usługobiorca ma możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie sondażowe poprzez wybranie jednej z opcji i kliknięcia pola „Zagłosuj”. Wyniki sondy widoczne są po kliknięciu pola „Zobacz wyniki”.

 

9) ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

 

Usługodawca umożliwia Klientom zawarcie Umów Sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie Internetowym przy wykorzystaniu vidgetu, bez konieczności rejestracji konta w Serwisie Internetowym. 

Sprzedaż jest sprzedażą konsumencką, a zatem kierowana jest do Klientów będących konsumentami - osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta, tj. osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Cena produktu widoczna w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny produktów oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

W celu złożenia zamówienia Klient w ramach vidgetu w ramach Serwisu Internetowego klika przycisk „Zamawiam” lub tożsamy widoczny przy danym produkcie. Następnie Klient wypełnia formularz zamówienia poprzez:

a. podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, na który ma zostać wysłana przesyłka

b. wybór metody płatności,

c. wybór metody dostawy.

Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych wprowadzonych do formularza zamówienia. Po kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę” lub tożsamego, zmiana danych nie jest możliwa. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania nieaktualnych lub nieprawidłowych danych.

Złożenie zamówienia jest możliwe po wyrażeniu przez Klienta zgody na postanowienia Regulaminu oraz polityki prywatności Usługodawcy.

Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia od Usługodawcy. Moment otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia od Usługodawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.

Umowy Sprzedaży są zawierane w języku polskim.

Miejscem realizacji dostaw produktów nabywanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest  Rzeczypospolita Polska.

Klient zobowiązany jest ponieść koszty przesyłki zamówionego produktu. Odbiór osobisty produktów nie jest możliwy. Koszty wysyłki zalezą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktów oraz wybranej formy płatności.

Klient może wybrać wyłącznie następujące sposobu płatności:

Apple Pay

PayU

BLIK

Należność za produkty jest pobierana jako płatność z góry, co oznacza, że produkty są wysłane do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługobiorcę.

Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności obejmującej cenę produktów oraz koszty wybranej formy wysyłki w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nieuiszczenia należności ww. terminie Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez dodatkowego wzywania do Klienta do uiszczenia należności. 

Usługodawca pozostaje właścicielem produktów zamówionych przez Klienta do uiszczenia pełnej należności przez Klienta. 

Klient może wybrać wyłącznie następujące sposobu dostawy produktów:

Paczkomat InPost

List priorytetowy Poczta Polska

Zamówione produkty zostają wysłane w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę wpłaty.

Dostawa produktów jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Usługodawcy przed upływem 14-dniowego terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone:

Pisemnie na adres Usługodawcy, tj. Iberion Sp. z o.o., ul. Zięby 41, 02-828 Warszawa,

Za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected]

Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku Umowy Sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. Klient zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy zamówione produkty na następujący adres: Iberion Sp. z o.o., ul. Zięby 41, 02-828 Warszawa, w terminie nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, a Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Klientowi uiszczone przez Klienta płatności za produkt wraz z kosztami najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia produktu. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Reklamacja może być złożona:

Pisemnie na adres Usługodawcy, tj. Iberion Sp. z o.o., ul. Zięby 41, 02-828 Warszawa,

Za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected]

Klient składający reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Usługodawcy na adres: Iberion Sp. z o.o., ul. Zięby 41, 02-828 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja” wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu Usługodawca zwróci Klientowi w przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji. 

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. O sposobie rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony w sposób odpowiadający sposobowi złożenia reklamacji.

Administratorem danych osobowych Klientów w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży jest Iberion Sp. z o.o., ul. ZIeby 41, 02-282 Warszawa. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy sprzedaży i w celu jej realizacji, na zasadach określonych w m.in. Rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży. Więcej informacji na temat przetwarzani danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

 

 

10) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: [email protected]), poczta tradycyjna (ul. Zięby 41, 02-828 Warszawa) oraz telefon kontaktowy do redakcji: 22 608 80 80 za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 

11) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: [email protected]) oraz pocztę tradycyjną (ul. Rumiana 3c, 02-956 Warszawa).Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

13) PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez ROLNIKINFO.PL zawierane są w języku polskim.Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w SerwisieUsługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane takiej umowy.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,Zespół ROLNIKINFO.PL