Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Liczy się kolejność zgłoszeń. Kolejne dopłaty dla rolników
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 09.06.2023 11:00

Liczy się kolejność zgłoszeń. Kolejne dopłaty dla rolników

polskie banknoty w portfelu
Iberion.pl

None

W ramach programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" rusza kolejny nabór wniosków o wsparcie dla rolników. Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują inwestycje mające na celu racjonalizację produkcji, wprowadzenie innowacji lub zmianę profilu swojego gospodarstwa, mogą składać wnioski o pomoc finansową. Decydującym czynnikiem przy przyznawaniu wsparcia będzie ocena punktowa, a kluczowe znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń.

Modernizacja gospodarstw. Kto może ubiegać się o dopłaty?

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych. Wymagane jest do tego posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 1 ha i nie większej niż 300 ha lub nieruchomości wykorzystywanej do produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna mieścić się w przedziale od 13 tys. euro do 200 tys. euro, a wnioskodawcy muszą prowadzić działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej w celach zarobkowych.

Na jakie cele rolnicy mogą wykorzystać fundusze pomocowe?

W ramach programu wsparcie może być przeznaczone na różne cele. Rolnicy mogą inwestować w zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenie do produkcji rolnej, budowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolniczej. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, które owocują efektywnie przez dłuższy okres niż 5 lat. Warto zaznaczyć, że inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, takie jak zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, nie mogą być realizowane przez osoby wspólnie składające wniosek. Dodatkowo, rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, jeśli energia ta będzie wykorzystywana do pokrycia potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Osoby korzystające z programu "Zielona energia dla wsi" realizowanego przez NFOŚiGW również mogą skorzystać z tej formy wsparcia.

Cele inwestycji premiowane przez program obejmują ochronę środowiska, zapobieganie zmianom klimatu, zwiększenie skali produkcji oraz zmianę profilu produkcji rolnej w celu zróżnicowania. Dodatkowe punkty będą przyznawane za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych oraz wiek wnioskodawcy.

W jakiej formie przyznawane jest wsparcie?

Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji części kosztów. Standardowy poziom dofinansowania wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak dla młodych rolników lub grup rolników, którzy składają wspólny wniosek, poziom ten wzrasta do 60 proc. Minimalne koszty kwalifikowane muszą wynosić co najmniej 50 tys. zł. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta i jednego gospodarstwa to 600 tys. zł, jeśli inwestycje dotyczą budowy, modernizacji budynków inwentarskich lub magazynów paszowych używanych w produkcji zwierzęcej lub adaptacji istniejących budynków na cele inwentarskie. W przypadku innych inwestycji limit wynosi 250 tys. zł. 

Ważną informacją jest fakt, że rolnicy, którzy otrzymali wcześniej dofinansowanie w ramach programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w innych obszarach, mogą składać wnioski o pomoc w obszarze D, pod warunkiem że nie wykorzystali całego dostępnego limitu.