RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Nie otrzymałeś zapłaty za sprzedaną kukurydzę? Możesz otrzymać ogromne pieniądze od ARiMR. Ruszył nabór wniosków
Justyna Nachman
Justyna Nachman 27.09.2023 11:21

Nie otrzymałeś zapłaty za sprzedaną kukurydzę? Możesz otrzymać ogromne pieniądze od ARiMR. Ruszył nabór wniosków

Pieniądze kukurydza
Canva

Właśnie ruszył nabór wniosków na pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę. Należy się spieszyć, ponieważ nabór potrwa mniej niż 2 tygodnie. 

Do kogo skierowana jest pomoc?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od dnia 26 września 2023 r. do dnia 6 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego, który w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę.
W ramach naboru wniosków o pomoc finansową może ubiegać się producent rolny:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR;
 • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem;
 • który w 2022 r. uprawiał kukurydzę i otrzymał za ten rok płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 • któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 • który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniał warunków ubiegania się o rekompensatę, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz. U. poz. 1130);
 • który w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę z tytułu:

wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu producent rolny sprzedał kukurydzę;

umieszczenia podmiotu, który nabył od producenta rolnego kukurydzę, na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym;

od podmiotu, któremu producent sprzedał kukurydzę, i podmiot ten posiada dokument potwierdzający istnienie wierzytelności wobec podmiotu, któremu sprzedał kukurydzę, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarto likwidację.

Czy sam wniosek o pomoc wystarczy?

Do wypełnionego wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

 • kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy w 2022 r. lub w 2023 r., które w całości lub części nie zostały zapłacone;
 • kopię listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego lub podmiotu;
 • dokument potwierdzający istnienie wierzytelności producenta rolnego lub podmiotu, wobec podmiotu będącego w likwidacji, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego lub ten podmiot zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę.

Termin i sposób składania wniosku

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego w terminie do dnia 6 października 2023 r. (włącznie), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji. 

W przypadku złożenia wniosku po dniu 6 października 2023 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy. Należy pamiętać, że jako datę złożenia wniosku rozumie się datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP; lub datę nadania przesyłki (data stempla pocztowego) w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty; lub datę nadania dokumentu w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę, nie może przekroczyć 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych producentowi rolnemu faktur czy rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy:

 • netto – w przypadku producenta rolnego podatnika podatku od towarów i usług,
 • brutto – w przypadku producenta rolnego będącego rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Budżet programu wynosi 200 mln zł, jednak w razie potrzeby zostanie zwiększony.

Limity

Przedmiotowa pomoc może być kumulowana w odniesieniu do wnioskodawcy z innymi pomocami przyznanymi z tytułu prowadzenia działalności w danym zakresie. Łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć:

 • produkcji podstawowej produktów rolnych - 250 000 EURO, 
 • prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury - 300 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w innych sektorach - 2 mln EURO. 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy dla producentów rolnych, którzy co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę w 2022 r. lub 2023 r., wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełnienia znajdują się na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na gov.pl

Źródło: ARiMR gov.pl