RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Pieniądze dla producentów zbóż i nasion. Nowy nabór wniosków o wsparcie
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 02.06.2023 11:00

Pieniądze dla producentów zbóż i nasion. Nowy nabór wniosków o wsparcie

Pole pszenicy
unsplash.com

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników z sektora zbóż i nasion oleistych, którzy doświadczyli strat gospodarczych z powodu przywozu ziarna z Ukrainy. Okres składania wniosków trwa od 1 czerwca do 14 lipca 2023 roku. W ramach tego programu pomoc może być udzielona dla różnych gatunków zbóż i nasion takich jak kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak oraz rzepik.

Wsparcie dla rolników dotkniętych skutkami przywozu ziarna z Ukrainy

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) otwiera nabór wniosków od rolników, którzy ponieśli straty gospodarcze z powodu wzmożonego przywozu zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Wsparcie obejmuje różne gatunki roślin, takie jak kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak oraz rzepik.

Aby móc ubiegać się o przyznanie pomocy, rolnicy muszą spełnić określone warunki. Przede wszystkim muszą być w groupie producentów rolnych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Dodatkowo, potencjalni beneficjenci wsparcia w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę jednego z następujących gatunków: kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku. 

Wniosek może zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem. Ponadto, rolnicy muszą posiadać nadany numer identyfikacyjny oraz wyrazić zgodę na wymianę korespondencji za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE ARiMR). Istnieje również możliwość przyznania pomocy na wniosek małżonka rolnika w przypadku śmierci rolnika w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji.

Warunki dotyczące sprzedaży roślin i dokumentacji

Maksymalna powierzchnia, dla której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. Aby otrzymać pomoc, rolnicy muszą sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Sprzedaż poszczególnych gatunków roślin musi nastąpić według poniższych terminów:

  • żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik: między 1 grudnia 2022 roku a 30 czerwca 2023 roku,
  • kukurydza: między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 roku.

Transakcje muszą być udokumentowane fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej lub spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.

Składanie wniosków i wysokość pomocy dla rolników

Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ARiMR) w terminie od 1 czerwca do 14 lipca 2023 roku. Małżonkowie rolników zmarłych w okresie od złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o przyznaniu wsparcia mają czas do 10 września 2023 roku na dostarczenie dokumentów.

Wysokość pomocy, którą można otrzymać, zależy m.in. od gatunku sprzedanych roślin. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w materiałach informacyjnych udostępnionych przez ARiMR.