Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Zwierzęta > Wkrótce rusza nabór na dopłaty do ubezpieczenia zwierząt
Aneta Modrzejewska
Aneta Modrzejewska 04.01.2024 19:34

Wkrótce rusza nabór na dopłaty do ubezpieczenia zwierząt

drób
Zachariah Smith, Unsplash

Rusza czwarty nabór wniosków o dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od salmonellozy. Wsparcie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kto może zostać beneficjentem wsparcia?

Wsparcie w ramach działania “Zarządzaniem ryzykiem” przeznaczone jest dla producentów rolnych, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od zachorowania na salmonellozę. Tegoroczny nabór prowadzony jest w nieprzekraczalnym terminie od 18 stycznia do 15 marca 2024 roku.

O dotację może starać się producent rolny, który:

 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą (okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu
  1 kwietnia 2022 r.),
 • zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia
  a w przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana
  w ratach - zapłacił wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia
  z terminem płatności do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • temu producentowi rolnemu nie przyznano na podstawie odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia. 

 

Nabór na małe przetwórstwo wystartował właśnie dziś. Zobacz, jak uzyskać wsparcie

Czy każde ubezpieczenie rolnicze objęte jest wsparciem?

W ramach dotacji można ubiegać się o dofinansowanie opłaconych składek ubezpieczenia drobiu, bydła i świń od zachorowania jedynie na salmonellozę.

Dodatkowo, aby uzyskać dotację umowa ubezpieczenia musi jasno stwierdzać, że objętych ubezpieczeniem jest co najmniej:

 • 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub,
 • 1000 sztuk gęsi rzeźnych lub,
 • 1000 sztuk indyków rzeźnych lub,
 • 1000 sztuk drobiu nieśnego lub,
 •  4 sztuki bydła lub,
 •  14 sztuk świń. 

Jakiej wysokości wsparcie można uzyskać?

Pomoc przyznawana jest w formie dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia. Dotyczy tylko ubezpieczenia od skutków związanych z zachorowaniem bydła, świń i drobiu na salmonellozę. Dotacja przyznawana jest na cały okres obejmowania ubezpieczenia, pod warunkiem, że rozpoczyna się ono po 1 kwietnia 2022 roku.

Dopłata przyznawana jest w wysokości 70% zapłaconej kwoty składki, jeżeli w umowie zawarty jest zapis, że odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku szkód powyżej 20% wartości (w zł polskich):

 • średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości produkcji, ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej lub
 • produkcji drobiu, bydła lub świń zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez producenta rolnego – w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

W jaki sposób złożyć wniosek o dopłatę do składki ubezpieczenia zwierząt?

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie od 18 stycznia do 15 marca 2024 roku do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego (wskazane w ewidencji producentów).

Wniosek należy złożyć z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przy pomocy osoby upoważnionej w placówce terenowej, za pomocą przesyłki pocztowej lub za pomocą formularza internetowego poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR dostępną na stronie internetowej ARiMR. 

Decyzja o przyznaniu wniosku odbywa się w terminie 2 miesięcy od zakończenia naboru. 

Wypłata następuje po 30 dniach od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dopłaty stała się ostateczna. 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-m17-zarzadzanie-ryzykiem---doplaty-do-skladek-ubezpieczenia-od-strat-spowodowanych-chorobami-zwierzat

Tagi: Dopłaty