RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Nabór wniosków o premie dla młodych rolników i na restrukturyzację małych gospodarstw rusza 31.03
Magdalena Więckowska
Magdalena Więckowska 19.03.2022 02:37

Nabór wniosków o premie dla młodych rolników i na restrukturyzację małych gospodarstw rusza 31.03

arimr
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Obydwa działania są objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

ARiMR ogłosiła nabór wniosków 

Nabór wniosków w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników będzie trwać od 31 marca 2021 roku do 29 maja 2021 roku. W tych samych datach otwarty będzie także nabór wniosków na operację o nazwie Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

W przypadku dotacji dla młodych rolników warto przywołać warunki przyznania premii, które wymienione są na stronie internetowej ARiMR. Pieniądze może otrzymać bowiem osoba fizyczna, która:

 • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;

 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;

 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);

 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;

 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000 euro i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo:

[EMBED-3]

Fundusze w wysokości 150 tysięcy złotych są przekazywane w dwóch ratach - pierwsza w wysokości 120 tysięcy złotych (po spełnieniu wstępnych warunków) oraz druga (po realizacji biznesplanu) w wysokości 30 tysięcy złotych. Więcej na temat dotacji dla młodych rolników można przeczytać pod >tym< linkiem. 

Premie na restrukturyzację małych gospodarstw

Fundusze na restrukturyzację małych gospodarstw przyznaje się jednorazowo w wysokości 60 tys. zł. Pierwsza rata wynosi 80% całkowitej pomocy, a druga - pozostałe 20% kwoty przyznanej rolnikowi.

Jak podaje ARiMR na swojej stronie internetowej, pomoc finansowa może być przyznana rolnikowi, który: 

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy  z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266)  w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r., położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro; 

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy; 

 • nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z których zastrzeżeniem została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność: 

 1. w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013,

 2. na objęte programem operacje typu: −  „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycjiw gospodarstwach rolnych” lub −  „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, lub −  „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”; •    przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu; •    w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Więcej na temat dotacji na restrukturyzację małych gospodarstw można znaleźć na stronie internetowej ARiMR pod >tym< linkiem. 

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: arimr.gov.pl

Tagi: Dopłaty ARiMR