arimr
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Magdalena Więckowska - 17 Marca 2021

Nabór wniosków o premie dla młodych rolników i na restrukturyzację małych gospodarstw rusza 31.03

ARiMR ogłosiła, że od 31 marca 2021 roku do 29 maja 2021 roku otwarty będzie nabór wniosków o dotacje dla młodych rolników na pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, a także o premie na restrukturyzację małych gospodarstw.

Obydwa działania są objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ARiMR ogłosiła nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników będzie trwać od 31 marca 2021 roku do 29 maja 2021 roku. W tych samych datach otwarty będzie także nabór wniosków na operację o nazwie Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

W przypadku dotacji dla młodych rolników warto przywołać warunki przyznania premii, które wymienione są na stronie internetowej ARiMR. Pieniądze może otrzymać bowiem osoba fizyczna, która:

 • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000 euro i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Nieletni pod wpływem alkoholu holowali ciągnik ładowarką. Do akcji wkroczyła policjaNieletni pod wpływem alkoholu holowali ciągnik ładowarką. Do akcji wkroczyła policjaCzytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego materiału wideo:

Fundusze w wysokości 150 tysięcy złotych są przekazywane w dwóch ratach - pierwsza w wysokości 120 tysięcy złotych (po spełnieniu wstępnych warunków) oraz druga (po realizacji biznesplanu) w wysokości 30 tysięcy złotych. Więcej na temat dotacji dla młodych rolników można przeczytać pod >tym< linkiem.

Premie na restrukturyzację małych gospodarstw

Fundusze na restrukturyzację małych gospodarstw przyznaje się jednorazowo w wysokości 60 tys. zł.Pierwsza rata wynosi 80% całkowitej pomocy, a druga - pozostałe 20% kwoty przyznanej rolnikowi.

Jak podaje ARiMR na swojej stronie internetowej, pomoc finansowa może być przyznana rolnikowi, który:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r., położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z których zastrzeżeniem została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
 1. w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 2. na objęte programem operacje typu:
  − „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
  w gospodarstwach rolnych” lub
  − „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, lub
  − „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”;
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu;
  • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Więcej na temat dotacji na restrukturyzację małych gospodarstw można znaleźć na stronie internetowej ARiMR pod >tym< linkiem.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: arimr.gov.pl

Następny artykuł