RolnikInfo.pl

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Jakie podatki płacą rolnicy?

13 Czerwca 2022

Autor tekstu:

Magdalena Więckowska

Jakie podatki płacą w Polsce rolnicy? Zgodnie z aktualnym stanem prawnym producenci żywności są zobowiązani do uiszczania podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług, a także podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej.

Warto tym samym podkreślić, że ogólnie rozumianej działalności rolniczej nie dotyczy podatek dochodowy, znany również jako PIT.

Jakie podatki płacą rolnicy? Wyjaśniamy

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT nie obejmuje przychodów z działalności rolniczej - wyjątkiem są tutaj profity wynikające z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Podatek rolny jest podstawową opłatą, która dotyczy gospodarzy i prowadzonej przez nich działalności. Z racji zamieszkiwania w domach jednorodzinnych, rolnicy są też zobowiązani do uiszczania podatku od nieruchomości. Jeśli rolnik dysponuje gruntami leśnymi, musi tym samym opłacać podatek leśny.

Podatek dochodowy od działów specjalnych produkcji rolnych obejmuje rolników, którzy posiadają uprawy grzybów i grzybni, uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy roślin metodą in-vitro, pasieki, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnię drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, a także hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Działalność rolnicza podlegająca pod podatek rolny a działalność rolnicza od działów specjalnych produkcji rolnej różnią się przede wszystkim rozmiarem prowadzonej działalności.

Rolnicy podlegają również podatkowi od towarów i usług, znanemu jako VAT. Rolnicy mają możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w cenie każdego środka kupowanego na potrzeby produkcji rolnej. Zwrot podatku VAT ma charakter zryczałtowanej płatności, liczonej na podstawie uproszczonego podatku VAT od produktów rolnych.

Warto dodać, że od 23 czerwca 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku rolników obejmuje 8-procentowa stawka VAT, która dotyczy środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, a także podłoża organiczno-mineralnego (niebędącego ziemią ogrodniczą) i podłoża do upraw organicznych.

Kto jest zwolniony od podatku rolnego? Za co rolnicy nie płacą podatku?

Ustawa o podatku rolnym przewiduje, że z opłat zwolnieni są rolnicy posiadający:

1. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych; 2. grunty położone w pasie drogi granicznej; 3. grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich; 4. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: a. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, b. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, c. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie; 5. grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania; 6. grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów; 7. grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów; 8. użytki ekologiczne; 9. grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę; 10. grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach; 11. grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 12. grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy: a. osiągnęli wiek emerytalny, b. są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c. są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, d. są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 13. grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jakie przepisy regulują opodatkowanie rolników i ich gospodarstw?

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podstawami prawnymi dla wszelkiego rodzaju podatków nakładanych na osoby zajmujące się działalnością rolniczą są:

  • ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r. poz. 333),

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1614 ),

  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021  (M. P. z 2020 r. poz. 982).

Artykuły polecane przez redakcję Rolnik Info:

  • Jaki kombajn do ziemniaków wybrać? Anna, Grimme, Bolko, samojezdny

  • Czy kombajnista musi mieć specjalne uprawnienia? Wyjaśniamy wątpliwości

  • Kombajn zbożowy: ile kosztuje, jak działa, jaki wybrać, ile waży, jakie trzeba mieć uprawnienia?

Jeżeli chcesz podzielić się informacjami dotyczącymi zdarzenia, które związane są z rolnictwem lub Twoim gospodarstwem, koniecznie napisz do nas na adres [email protected]rolnikinfo.pl

Źródło: ksiegowosc.infor.pl, gov.pl, biznesprawnik.pl, podatki.biz

Tagi:

Podobne artykuły

Finanse i Prawo

Część rolników będzie musiała przenieść się z KRUS do ZUS. Zmiana od 1 stycznia 2022 roku
Czytaj więcej >

Finanse i Prawo

Czy sołtys ma pensję? Rozwiewamy wątpliwości
Czytaj więcej >

Finanse i Prawo

Czy sołtys może być radnym w gminie? Odpowiadamy
Czytaj więcej >

Finanse i Prawo

Rząd zadecydował. Zmiany ws. zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego
Czytaj więcej >

Finanse i Prawo

Grzybobranie. Za jeden błąd grożą nawet trzy lata więzienia
Czytaj więcej >

Finanse i Prawo

KRUS: ważne informacje dla emerytów i rencistów ws. "czternastki"
Czytaj więcej >
Magdalena Więckowska

Z wykształcenia muzyk, filozof i polonista. Stanowisko wydawcy i redaktora w na portalu RolnikInfo jest moim debiutem w branży dziennikarskiej, choć praca ze słowem pisanym towarzyszy mi od wielu lat.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]