RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Nawet 600 tys. zł dla inwestujących. 5.06. rusza nabór wniosków
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 29.05.2023 11:00

Nawet 600 tys. zł dla inwestujących. 5.06. rusza nabór wniosków

pieniądze
Iberion.pl

Od 5 czerwca 2023 roku do 5 lipca 2023 roku trwać będzie okres, w którym rolnicy będą mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje w swoich gospodarstwach. Dotyczy to działań mających na celu racjonalizację produkcji, wprowadzanie innowacji oraz zmianę profilu gospodarstwa. Wsparcie finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie finansowe, tak jak dotychczas, będą mogli ubiegać się różni beneficjenci, w tym rolnicy indywidualni, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorców zagranicznych. Aby zakwalifikować się do otrzymania wsparcia, należy posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha lub nieruchomość wykorzystywaną do produkcji rolnej o wartości ekonomicznej od 13 tys. euro do 200 tys. euro. Wnioskujący muszą prowadzić działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej w celach zarobkowych.

Zakres inwestycji objętych wsparciem

Obszar D obejmuje różne rodzaje inwestycji, takie jak zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej, a także budowę, remont i modernizację budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. 

Wsparcie może być udzielane również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, które owocują efektywnie przez co najmniej 5 lat. Należy jednak pamiętać, że inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, takie jak zakładanie sadów lub plantacji, nie mogą być realizowane przez "osoby wspólnie wnioskujące". W ramach tego programu można również ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem, że wytworzona energia będzie wykorzystywana do celów związanych z działalnością rolniczą. 

Osoby, które otrzymały wsparcie z programu "Zielona energia dla wsi" realizowanego przez NFOŚiGW, mogą również skorzystać z tej pomocy.

Warunki i procedura składania wniosków

Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji części kosztów inwestycji. Standardowy poziom dofinansowania wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Jednak w przypadku młodych rolników lub wspólnego ubiegania się o wsparcie przez kilku rolników, poziom ten wzrośnie do 60 proc. Minimalne koszty kwalifikowane muszą wynosić co najmniej 50 tys. zł. 

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać jeden beneficjent i jedno gospodarstwo, to 600 tys. zł w przypadku inwestycji związanych z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją istniejących budynków na cele inwentarskie (w tym ich wyposażenie). W pozostałych przypadkach limit ten wynosi 250 tys. zł. 

Rolnicy, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w innych obszarach (A, B, C), mogą również ubiegać się o wsparcie w obszarze D, pod warunkiem, że nie wykorzystali pełnego limitu dostępnego w poprzednich obszarach. Wnioski będą przyjmowane przez biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR, a dokumenty można dostarczyć osobiście, przez pełnomocnika, listem poleconym lub za pośrednictwem platformy ePUAP.