Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Biznes > Posadź las, a dostaniesz spore pieniądze. Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku w ARiMR
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 01.07.2024 16:02

Posadź las, a dostaniesz spore pieniądze. Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku w ARiMR

sadzić drzewka
fot. Freepik/jcomp

Jeszcze tylko do końca lipca właściciele gruntów rolnych, którzy chcą zalesić, zadrzewić lub założyć system rolno-leśny, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na ten cel. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wsparcie udzielane jest w ramach inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych, maksymalnie do 40 ha gruntów,. Program finansowany jest z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 
 

Wsparcie na zalesianie i zadrzewianie gruntów rolnych

Tylko do 31 lipca 2024 roku, właściciele gruntów rolnych mogą ubiegać się o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. 

Dofinansowanie skierowane jest również do właścicieli prywatnych lasów, którzy mogą ubiegać się o przyznanie funduszy na realizację inwestycji o charakterze pielęgnacyjnych. 

Każda z tych czterech możliwości inwestycyjnych jest finansowana z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Od 1 lipca wyższa nie tylko pensja. Za co rolnicy będą musieli zapłacić więcej?

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Agencja Rolna podała dokładne wytyczne, jeśli chodzi o przyznawanie dofinansowania na wyżej wymienione cele. Takie wsparcie przyznawane jest:

  • podmiotowi z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem;
  • do gruntów stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o przyznanie tego wsparcia albo małżonka tego podmiotu, a w przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty;
  • do powierzchni nie większej niż 40 ha w jednym roku w ramach poszczególnych interwencji;
  • do limitu określonego w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla poszczególnych interwencji.

Jakie dokumenty trzeba przygotować do wniosku?

Aby ubiegać się o dofinansowanie na zalesianie lub zadrzewianie gruntów rolnych, trzeba przygotować do wniosku następujące dokumenty. 

1. Po pierwsze potrzebna jest pisemna zgoda na wykonanie inwestycji leśnych lub zadrzewionych:

  • pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli ten grunt stanowi przedmiot współwłasności,
  • małżonka podmiotu ubiegającego się o przyznanie wsparcia, jeżeli ten grunt stanowi własność tego małżonka;

2. Potrzebne są dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będą wykonywane inwestycje leśne lub zadrzewieniowe;

  • dodatkowo w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesianie:

3. Przygotować należy plan zalesiania oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
4. Przygotowanie planu inwestycji.
5. Warto mieć ze sobą decyzję starosty o zatwierdzeniu statutu spółki, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wspólnotach gruntowych, w przypadku gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty, na których będą wykonywane inwestycje – w przypadku wspólnot gruntowych;
6. Niezbędny będzie odpis aktualny z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) – w przypadku stowarzyszeń;
7. Przygotować należy wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zadrzewienia albo założenia systemów rolno-leśnych.
 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na zalesianie i zadrzewianie gruntów rolnych?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie i zadrzewianie gruntów rolnych, można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Maksymalny termin składania wniosków to 31 lipiec 2024 rok. Dotychczasowo złożono 67 takich wniosków.