Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Umorzenie składek rolnika możliwe. Kasa przyjrzy się dochodom
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 13.05.2024 11:12

Umorzenie składek rolnika możliwe. Kasa przyjrzy się dochodom

Tabliczka KRUS
fot.ilustracyjna East News/ARKADIUSZ ZIOLEK

Rolnik może się ubiegać o umorzenie składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W związku z tym, Kasa dokładnie przyjrzy się dochodom w gospodarstwie rolnym i domowym, a także dokumentom potwierdzającym wystąpienie szczególnych zdarzeń losowych. Nowe zasady odnośnie decyzji o umorzeniu składek obowiązują od 4 lutego 2024 roku.

KRUS umorzy rolnikowi składki. Nowe zasady już obowiązują

W niedzielę 4.02.2024 r. w życie weszło z zarządzenie nr 1 prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 4 stycznia 2024 roku. Informacje tam zawarte dotyczą zasad umarzania, odpisywania oraz udzielania ulg w spłacie należności składkowych (ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego rolników), a także w sytuacji, kiedy nienależnie pobrano świadczenie.

Te regulacje doprecyzować mają zasady badania przez KRUS sytuacji materialnej płatnika, który wystąpił o umorzenie składek z powodu szczególnych zdarzeń losowych (typu długotrwała choroba lub pożar).
 

Trzy metody oszustw na truskawkach. Inspektorzy z IJHARS ostrzegają

Odroczenie terminu płatności składek. Dziennik Ustaw

W Ustawie o Ubezpieczeniu społecznym rolników widnieje Art. 41a. mówiący o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty oraz umorzeniu należności. Czytamy tam, że:

"Prezes Kasy lub upoważniony przez niego pracownik Kasy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, może:

  • odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części;
  • umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części."
     

Co się znalazło w nowym zarządzeniu odnośnie umarzania składek rolnikom?

W § 15 załącznika nr 1 do nowego zarządzenia przewiduje, że KRUS powinien rozpatrzyć wniosek o udzielenie ulgi lub umorzenie składek maksymalnie w ciągu 30 dni. Oczywiście taki czas jest przewidziany, kiedy postępowanie nie wymaga dowodów innych niż załączone do wniosku.

Z kolei § 14 załącznika nr 1 określa zasady ustalania możliwości uregulowania płatności w przypadku wniosku o ulgę lub umorzenie. Potrzebne do weryfikacji będą następujące dokumenty m.in. z :

  • protokołu z wizytacji w gospodarstwie rolnym;
  • informacji z innych instytucji, które mogłyby wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy, np. o korzystaniu z pomocy społecznej;
  • dokumentów potwierdzających wystąpienie szczególnych zdarzeń losowych, np. długotrwała choroba, klęski żywiołowe;
  • niezbędnych wydatków w gospodarstwie rolnym i gospodarstwie domowym, np. zakup materiału siewnego;
  • osiąganych dochodów w gospodarstwie rolnym i gospodarstwie domowym.